Analyse av vann fra oljeutskiller

Analyser utføres med gasskromatogram ihht. NS-EN ISO 9377-2.

Hardanger Miljøsenter tilbyr analyse av oljeutskillervann. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-5#§15) er den øvre grense for oljeinnhold i oljeholdig avløpsvann 50 mg/l. Eieren av utslippskilden må kunne dokumentere at utslippsvannet er innenfor grensen, og analyse av vannet må da gjøres av akkreditert analyselaboratorium.

I tillegg til oljeinnholdet kan Hardanger Miljøsenter utføre akkreditert analyse av følgende i avløpsvann:

  • pH-verdi
  • Suspendert stoff
  • Nitrogen
  • KOF / BOF
  • Metall inklusiv kvikksølv

Bedriftene kan selv ta ut prøver av utløpsvannet fra oljeavskilleren. Prøveflasker mottas fra laboratoriet.

Vi sender egnede prøveflasker og transportemballasje til deres bedrift, og sender analyserapport via epost innen 10 arbeidsdager etter mottak av prøvene. Ved innsending bør et følgeskjema vedlegges prøvene.

Klikk her og last ned følgeskjema.