Analyse av vann fra oljeutskiller

Analyser utføres med gasskromatogram ihht. NS-EN ISO 9377-2.

Hardanger Miljøsenter tilbyr analyse av oljeutskillervann. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-5#§15) er den øvre grense for oljeinnhold i oljeholdig avløpsvann 50 mg/l. Eieren av utslippskilden må kunne dokumentere at utslippsvannet er innenfor grensen, og analyse av vannet må da gjøres av akkreditert analyselaboratorium.

I tillegg til oljeinnholdet kan Hardanger Miljøsenter utføre akkreditert analyse av følgende i avløpsvann:

  • pH-verdi
  • Suspendert stoff
  • Nitrogen
  • KOF / BOF
  • Metall inklusiv kvikksølv

Vi sender egnede prøveflasker og transportemballasje til deres bedrift, og sender analyserapport via epost innen 10 arbeidsdager etter mottak av prøvene.