Miljølaboratoriet på Vestlandet

Akkrediterte grunnstoffanalyser utføres med ICP-MS metodikk.


Laboratoriet har moderne instrumentering og kan utføre analyse av avløpsvann (kommunalt og industriavløp), drikkevann eller slamprøve. Hardanger Miljøsenter AS (HM) tar seg i stor grad av miljørelaterte analyser, men utfører også en rekke andre aktuelle analyser, inklusive rutinekontroll av drikkevann for kunder fra hele Norge. For de få analysene vi ikke utfører selv, vil disse bli utført hos akkrediterte laboratorier vi samarbeider med. Som del av analysetjenestene kan HM utarbeide prøveprogram og sende ut egnet prøveemballasje og transportkasser til kundene. Analyser av industriavløpsvann gjøres gjerne for kontroll opp mot utslippstillatelse, og for innrapportering til fylkesmannen eller miljødirektoratet.

AKKREDITERTE LABORATORIETJENESTER

Gjennom en lang prosess som inkluderer testing og validering av de aktuelle metodene har HM med blitt akkreditert av Norsk Akkreditering ( TEST 052 ). Akkrediteringen gjelder utvalgte analysemetoder med utgangspunkt i nasjonale eller internasjonale standarder. Kravene til akkreditering er ihht. NS-EN ISO 17025.

Faglig nivå

Analyse av bakterier i drikkevann.

HM har høy kompetanse innen kjemi/biologi og blant personellet er det:

 • 1 Dr. Scient
 • 4 Ingeniører
 • 1 Faglaboranter

Analyser som blir utført

HM har kompetanse og instrumentering til de fleste aktuelle analyser, dette inkluderer:

 • Uorganiske (metaller, nitrogen, TOC, klorid, sulfat, pH, suspendert stoff etc.)
 • Organiske miljøgifter (olje, PAH, PCB, etc.)
 • Mikrobiologi

Analysene utføres på følgende prøvetyper:

 • Drikkevann
 • Kommunalt avløpsvann
 • Industri avløpsvann
 • Oljeavskillervann
 • Sjøvann
 • Slam, kompost, jord
 • Faststoff
 • Støv

Analyse av kjemisk oksygen forbruk (KOF) i vannprøver

Vi utfører også utlekkingstester (ristetest) og karakterisering av avfall til deponeringer i henhold til avfallsforskriften kapittel 9. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9#§9-4).

Referanseoppdrag

Laboratoriet utfører oppdrag innen følgende kategorier:

 • Industrirettede (industri avløpsvann)
 • Kommunale (avløpsvann samt aktive og nedlagte avfallsdeponi)
 • Private (drikkevannn)
 • Industrielle prosessprøver
 • Overvåkning av vannkvalitet i fjordarmer og vassdrag

Mer info:

Dersom du ønsker mer informasjon om våre laboratorietjenester eller uforpliktende pristilbud, må dere gjerne kontakte vår laboratorieleder Joar Karsten Øygard.

Linker: