Konsulenttjenester

Prøvetaking av forurenset grunn.

Hardanger Miljøsenter (HM) kan hjelpe deg med en rekke problemstillinger knyttet til miljø. Miljøkjemiske konsulenttjenester er knyttet til erfaringen og kompetansen innen biologi/kjemi/miljø som bedriften har opparbeidet seg, slik at vi kan vurdere og kommentere analyseresultatene.Vi kan ut fra dette bistå med råd, veiledning og forslag til tiltak.

Typer konsulenttjenester som vi kan bistå med:

HM tilbyr konsulenttjenester relatert til:

  • Miljø og miljøovervåking
  • Forurensing
  • Forurenset grunn og sediment
  • Miljøgifter
  • Vannkvalitet

Referanseprosjekter

Utredningsarbeid relatert til:

  • Miljøovervåkning av avfallsdeponi
  • Forurenset grunn og sjøsediment
  • Kompostering av slam og våtorganisk avfall
  • Vurdering av sigevannsutslipp
  • Miljøvurdering av rivingsklar bygningsmasse

Mer info:

Dersom du har spørsmål vedrørende spesifikke konsulentoppdrag, kontakt daglig leder Joar Karsten Øygard .