Måling av støvnedfall ihht. NS-4852 ved en industribedrift

Hardanger Miljøsenter AS er akkreditert for å måle støvnedfall i henhold til standard NS-4852. En støvmåling kan være aktuelt for sandtak og steinknuseverk som ihht. forurensingsforskriften § 30-5 (utslipp av støv), har krav om å dokumenter utslipp av steinstøv/støv/partikler og støvflukt mot naboer nærmere enn 500 meter fra virksomheten, eller annen nabo som blir mer utsatt (jf. § 30-9).

Støvnedfallsmålingen gjøres som mineralsk støvnedfall, men totalt og organisk støvnedfall kan også rapporteres. Resultatene rapporteres som gram / 30 døgn / m3.

Enkelte industribedrifter har også krav om slike målinger, og selve støvnedfallsmålingen kan da også suppleres med målinger av grunnstoff-sammensetningen i støvnedfallet.

Støvmålingen utføres ved at personell fra Hardanger Miljøsenter AS setter ut støvsamlere og gir opplæring til personell ved bedriften. Bedriften sender deretter inn prøver en gang per måned for analyse og akkreditert beregning av støvnedfall.