Uttak av sedimentkjerne etter prøvetaking av sjøsedimenter.

I forbindelse med mistanke om forurensing i grunnen eller i sjøsedimenter kan Hardanger Miljøsenter bistå med prøvetaking av grunn / sediment, opparbeiding og akkrediterte analyser av prøver og deretter vurdering av miljøkvalitet til grunnprøvene eller sedimentene. Vurderingen gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende veileder fra miljømyndighetene, og utfra vurderingen kan eventuelle tiltak utarbeides.

Miljøundersøkelsen kan gjennomføres i samarbeid med personell fra kunden for å redusere kostnadene i forbindelse med feltprøvetakingen.